သုံးသပ်ကြည့်ရှု  သို့မဟုတ်    ဘာသာစကား:

Fredo ပထမဦးဆုံးနာမတျော၏မူလအစ

ပထမဦးဆုံးနာမတျော၏မူလအစ Fredo ။ ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများနှင့်ဘာသာစကားများပထမဦးဆုံးနာမတျော၏ဇာစ်မြစ်၏သမိုင်းကြောင်း Fredo ။

ပထမဦးဆုံးနာမတျော၏မူလအစ Fredo, လမ်း 1

Ælf + Ræd >

-Anglo-Saxon-Anglo-Saxon (ဓါတ်)(ဓါတ်)

Ælfræd >

-Anglo-Saxon (using ဓါတ်)

Alfred >

အင်္ဂလိပ်

Alfredo >

အီတလီ

Fredo >

အီတလီ (ရှားပါးသော) (အတိုပုံစံ)

ပထမဦးဆုံးနာမတျော၏မူလအစ Fredo, လမ်း 2

Frid + Ric >

ရှေးဟောငျးအီဂဂျာမန်ရှေးဟောငျးအီဂဂျာမန် (ဓါတ်)(ဓါတ်)

Friduric >

ရှေးဟောငျးအီဂဂျာမန် (using ဓါတ်)

Federico >

အီတလီ

Fredo >

အီတလီ (ရှားပါးသော) (အတိုပုံစံ)

ပထမဦးဆုံးနာမတျော၏မူလအစ Fredo, လမ်း 3

God + Guð + Frid + Friðr >

(ဓါတ်)(ဓါတ်)

Godafrid >

ရှေးဟောငျးအီဂဂျာမန် (using ဓါတ်)

Goffredo >

အီတလီ

Fredo >

အီတလီ (ရှားပါးသော) (အတိုပုံစံ)

ပထမဦးဆုံးနာမတျော၏အပြည့်အဝသစ်ပင် Fredo, လမ်း 1

Ælf + Ræd >

-Anglo-Saxon-Anglo-Saxon (ဓါတ်)(ဓါတ်)

 
 
Ælfræd >

-Anglo-Saxon (using ဓါတ်)

 
 
 
Alfred >

အင်္ဂလိပ်

 
 
 
 
Alf >

အင်္ဂလိပ် (အတိုပုံစံ)

 
 
 
 
Alfie >

အင်္ဂလိပ် (diminutival)

 
 
 
 
Alfréd >

ဟနျဂရေီ

 
 
 
 
Alfred >

ပြင်သစ်

 
 
 
 
Alfred >

ဆွီဒင်

 
 
 
 
 
Alfredsson >

ဆွီဒင် (မြိုးရိုးအမညျ)

 
 
 
 
Alfred >

နျော

 
 
 
 
Alfred >

ဒိန်းမတ်

 
 
 
 
Alfred >

ဂျာမန်

 
 
 
 
 
Alfreda >

ဂျာမန်

 
 
 
 
 
Fred သည် >

ဂျာမန် (အတိုပုံစံ)

 
 
 
 
Alfred >

အရောင်တင်

 
 
 
 
 
Alfreda >

အရောင်တင်

 
 
 
 
Alfred >

ဒတျချြ

 
 
 
 
Alfreda >

အင်္ဂလိပ်

 
 
 
 
 
Freda >

အင်္ဂလိပ် (အတိုပုံစံ)

 
 
 
 
 
 
Freddie >

အင်္ဂလိပ် (diminutival)

 
 
 
 
Alfredas >

အာနီယံ

 
 
 
 
Alfredo >

အီတလီ

 
 
 
 
 
Alfreda >

အီတလီ

 
 
 
 
 
Fredo >

အီတလီ (ရှားပါးသော) (အတိုပုံစံ)

 
 
 
 
Alfredo >

စပိန်

 
 
 
 
Alfredo >

ပေါ်တူဂီ

 
 
 
 
Alfredson >

အင်္ဂလိပ် (မြိုးရိုးအမညျ)

 
 
 
Avery >

အင်္ဂလိပ် (မြိုးရိုးအမညျ)

 
 
 
 
Avery >

အင်္ဂလိပ်

ပထမဦးဆုံးနာမတျော၏အပြည့်အဝသစ်ပင် Fredo, လမ်း 2

Frid + Ric >

ရှေးဟောငျးအီဂဂျာမန်ရှေးဟောငျးအီဂဂျာမန် (ဓါတ်)(ဓါတ်)

 
 
Friduric >

ရှေးဟောငျးအီဂဂျာမန် (using ဓါတ်)

 
 
 
Bedřich >

ခကျြခကျြ

 
 
 
Fedde >

ဖရီစီရ (အတိုပုံစံ)

 
 
 
Federico >

စပိန်

 
 
 
Federico >

အီတလီ

 
 
 
 
Federica >

အီတလီ

 
 
 
 
Fredo >

အီတလီ (ရှားပါးသော) (အတိုပုံစံ)

 
 
 
 
Pherigo >

အီတလီ (မြိုးရိုးအမညျ)

 
 
 
Federigo >

အီတလီ

 
 
 
Frédéric >

ပြင်သစ်

 
 
 
 
Fred သည် >

ပြင်သစ် (အတိုပုံစံ)

 
 
 
 
Frédérique >

ပြင်သစ်

 
 
 
ဖရက်ဒရစ် >

အင်္ဂလိပ်

 
 
 
 
Fred သည် >

အင်္ဂလိပ် (အတိုပုံစံ)

 
 
 
 
Freddie >

အင်္ဂလိပ် (diminutival)

 
 
 
 
ဖရက်ဒီ >

အင်္ဂလိပ် (diminutival)

 
 
 
 
Frederica >

အင်္ဂလိပ်

 
 
 
 
 
Rica >

အင်္ဂလိပ် (ရှားပါးသော) (အတိုပုံစံ)

 
 
 
 
Fredric >

အင်္ဂလိပ်

 
 
 
 
Fredrick >

အင်္ဂလိပ်

 
 
 
Frederico >

ပေါ်တူဂီ

 
 
 
 
Fred သည် >

ပေါ်တူဂီ (အတိုပုံစံ)

 
 
 
 
Frederica >

ပေါ်တူဂီ

 
 
 
Frederik >

ဒိန်းမတ်

 
 
 
 
Frederikke >

ဒိန်းမတ်

 
 
 
 
 
Rikke >

ဒိန်းမတ် (အတိုပုံစံ)

 
 
 
Frederik >

ဒတျချြ

 
 
 
 
Fred သည် >

ဒတျချြ (အတိုပုံစံ)

 
 
 
 
Freek >

ဒတျချြ (အတိုပုံစံ)

 
 
 
 
Frits >

ဒတျချြ (diminutival)

 
 
 
 
Rik >

ဒတျချြ (အတိုပုံစံ)

 
 
 
Fredrik >

ဆွီဒင်

 
 
 
 
Fredrika >

ဆွီဒင်

 
 
 
 
 
Rika >

ဆွီဒင် (အတိုပုံစံ)

 
 
 
Fredrik >

နျော

 
 
 
Fredrik >

ဖင်လန်

 
 
 
 
Fredrika >

ဖင်လန်

 
 
 
 
 
Riikka >

ဖင်လန် (အတိုပုံစံ)

 
 
 
 
 
 
Riika >

ဖင်လန်

 
 
 
 
Veeti >

ဖင်လန် (diminutival)

 
 
 
Fricis >

အံ

 
 
 
Friderik >

Slovene

 
 
 
Frīdrihs >

အံ

 
 
 
Friedrich >

ဂျာမန်

 
 
 
 
Fiete >

ဂျာမန် (diminutival)

 
 
 
 
Fred သည် >

ဂျာမန် (အတိုပုံစံ)

 
 
 
 
Friederike >

ဂျာမန်

 
 
 
 
 
Frieda >

ဂျာမန် (အတိုပုံစံ)

 
 
 
 
 
 
Frieda >

အင်္ဂလိပ်

 
 
 
 
 
 
 
Freida >

အင်္ဂလိပ်

 
 
 
 
 
ကြော် >

ဂျာမန် (အတိုပုံစံ)

 
 
 
 
 
Fritzi >

ဂျာမန် (diminutival)

 
 
 
 
 
Rike >

ဂျာမန် (အတိုပုံစံ)

 
 
 
 
Fritz >

ဂျာမန် (diminutival)

 
 
 
Frigyes >

ဟနျဂရေီ

 
 
 
Friðrik >

လန်

 
 
 
 
Friðrika >

လန်

 
 
 
Fryderyk >

အရောင်တင်

 
 
 
 
Fryderyka >

အရောင်တင်

ပထမဦးဆုံးနာမတျော၏အပြည့်အဝသစ်ပင် Fredo, လမ်း 3

God + Guð + Frid + Friðr >

(ဓါတ်)(ဓါတ်)

 
 
Godafrid >

ရှေးဟောငျးအီဂဂျာမန် (using ဓါတ်)

 
 
 
Geoffroi >

အလယ်ခေတ်ပြင်သစ်

 
 
 
 
Geoffrey >

အင်္ဂလိပ်

 
 
 
 
 
Geffrey >

အင်္ဂလိပ် (ရှားပါးသော)

 
 
 
 
 
Geoff >

အင်္ဂလိပ် (အတိုပုံစံ)

 
 
 
 
 
Jep >

အင်္ဂလိပ် (Archaic) (diminutival)

 
 
 
 
 
 
Jephson >

အင်္ဂလိပ် (မြိုးရိုးအမညျ)

 
 
 
 
 
 
Jepson >

အင်္ဂလိပ် (မြိုးရိုးအမညျ)

 
 
 
 
 
 
 
Jepson >

အင်္ဂလိပ် (ရှားပါးသော)

 
 
 
 
Geoffrey >

ပြင်သစ်

 
 
 
 
Geoffroy >

ပြင်သစ်

 
 
 
 
ဂျက်ဖရီ >

အင်္ဂလိပ်

 
 
 
 
 
ဂျက်ဖ် >

အင်္ဂလိပ် (အတိုပုံစံ)

 
 
 
 
 
Jefferson >

အင်္ဂလိပ် (မြိုးရိုးအမညျ)

 
 
 
 
 
 
ဂျက်ဖာဆန် >

အင်္ဂလိပ်

 
 
 
 
 
Jeffery >

အင်္ဂလိပ် (မြိုးရိုးအမညျ)

 
 
 
 
 
Jeffery >

အင်္ဂလိပ်

 
 
 
 
 
Jeffry >

အင်္ဂလိပ်

 
 
 
 
Joffrey >

ပြင်သစ်

 
 
 
 
Séafra >

အိုငျးရစျ

 
 
 
 
Sieffre >

ဝလေဝလေ

 
 
 
 
Siothrún >

အိုငျးရစျ

 
 
 
Godefroy >

ပြင်သစ်

 
 
 
Godfrey >

အင်္ဂလိပ်

 
 
 
Godfried >

ဒတျချြ

 
 
 
Godofredo >

စပိန်

 
 
 
Godofredo >

ပေါ်တူဂီ

 
 
 
Godtfred >

နျော

 
 
 
Goffredo >

အီတလီ

 
 
 
 
Fredo >

အီတလီ (ရှားပါးသော) (အတိုပုံစံ)

 
 
 
Gofraidh >

အိုငျးရစျ

 
 
 
Goraidh >

စကော့တလန်

 
 
 
Gottfrid >

ဆွီဒင်

 
 
 
Gottfried >

ဂျာမန်

 
 
Guðfriðr >

စကင်ဒီနေးရှေး (using ဓါတ်)

 
 
 
Gjord >

စကင်ဒီနေးအလယ်ခေတ် (ခြုံ့ခွငျး)

 
 
 
 
Gjord >

ဆွီဒင် (ရှားပါးသော)

 
 
 
Gjurd >

စကင်ဒီနေးအလယ်ခေတ် (ခြုံ့ခွငျး)

 
 
 
 
Gjurd >

နျော (ရှားပါးသော)

သင့်အမည်နှင့်အမည်သစ်ကိုရသောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ ကအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်!

သို့မဟုတ်
မင်းနာမည်:
သင့်ရဲ့အမညျသ:
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ get

တစ်ဦးပထမဦးဆုံးနာမကိုအမှီ Fredo အကြောင်းပိုမို

Fredo အဓိပ္ပာယ်ကို

Fredo ဘာကိုဆိုလိုသလဲ နာမတျော၏အဓိပ္ပာယ်ကို Fredo ။

 

Fredo ဇာစ်မြစ်

နာမကိုအမှီ Fredo ဘယ်အရပ်ကလာကြသနည်း ပထမအမည်ကို Fredo ၏မူလအစ။

 

Fredo ပထမအမည်ကိုချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်

အခြားဘာသာစကားများ, စာလုံးပေါင်းနှင့်အသံထွက်မျိုးကွဲ, ပထမဦးဆုံးနာမတျော၏အမျိုးသမီးနှင့်အထီးမျိုးကွဲ Fredo ၌ဤပထမဦးဆုံးနာမည်။

 

Fredo အခြားဘာသာစကားများ

Learn ဘယ်လိုပထမအမည်ကို Fredo အခြားတိုင်းပြည်တွင်အခြားသောဘာသာစကားအားဖြင့်ပထမအမည်ကိုမှကိုက်ညီ။

 

Fredo compatibility

Fredo Compatibility ကိုစမ်းသပ်။

 

Fredo compatibility

Fredo Compatibility ကိုစမ်းသပ်။