သုံးသပ်ကြည့်ရှု  သို့မဟုတ်    ဘာသာစကား:

လင်း ပထမဦးဆုံးနာမတျော၏မူလအစ

ပထမဦးဆုံးနာမတျော၏မူလအစ လင်း ။ ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများနှင့်ဘာသာစကားများပထမဦးဆုံးနာမတျော၏ဇာစ်မြစ်၏သမိုင်းကြောင်း လင်း ။

ပထမဦးဆုံးနာမတျော၏မူလအစ လင်း, လမ်း 1

Linnaea >

Various (စကားလုံး)

Linnéa >

ဆွီဒင်

လင်း >

ဆွီဒင် (အတိုပုံစံ)

ပထမဦးဆုံးနာမတျော၏မူလအစ လင်း, လမ်း 2

Linde >

ရှေးဟောငျးအီဂဂျာမန် (ဓါတ်)

Linza >

ရှေးဟောငျးအီဂဂျာမန် (using ဓါတ်)

Linda >

ရှေးဟောငျးအီဂဂျာမန်

Linda >

ဆွီဒင်


Linda >

နျော

လင်း >

ဆွီဒင် (အတိုပုံစံ)


လင်း >

နျော (အတိုပုံစံ)

ပထမဦးဆုံးနာမတျော၏မူလအစ လင်း, လမ်း 3

ဂဒလမာ >

သမ္မာကျမ်းစာနှင့်စပ်ဆိုင်သော ဂရိ

ဂဒလမာ >

သမ္မာကျမ်းစာနှင့်စပ်ဆိုင်သော လက်တင်

Malin >

ဆွီဒင် (အတိုပုံစံ)


Malin >

နျော (အတိုပုံစံ)

လင်း >

ဆွီဒင် (အတိုပုံစံ)


လင်း >

နျော (အတိုပုံစံ)

ပထမဦးဆုံးနာမတျော၏အပြည့်အဝသစ်ပင် လင်း, လမ်း 1

Linnaea >

Various (စကားလုံး)

 
 
Linnaea >

အင်္ဂလိပ် (ရှားပါးသော)

 
 
Linnéa >

ဆွီဒင်

 
 
 
လင်း >

ဆွီဒင် (အတိုပုံစံ)

 
 
 
Nea >

ဆွီဒင် (အတိုပုံစံ)

ပထမဦးဆုံးနာမတျော၏အပြည့်အဝသစ်ပင် လင်း, လမ်း 2

Linde >

ရှေးဟောငျးအီဂဂျာမန် (ဓါတ်)

 
 
Linza >

ရှေးဟောငျးအီဂဂျာမန် (using ဓါတ်)

 
 
 
Linda >

ရှေးဟောငျးအီဂဂျာမန်

 
 
 
 
Linda >

အင်္ဂလိပ်

 
 
 
 
 
အများကြီးရေးခဲ့တဲ့ >

အင်္ဂလိပ် (diminutival)

 
 
 
 
 
 
Lyndi >

အင်္ဂလိပ် (ရှားပါးသော)

 
 
 
 
 
Linnie >

အင်္ဂလိပ် (diminutival)

 
 
 
 
 
Lynda >

အင်္ဂလိပ်

 
 
 
 
 
Lynn >

အင်္ဂလိပ် (အတိုပုံစံ)

 
 
 
 
 
 
Lyn >

အင်္ဂလိပ်

 
 
 
 
 
 
Lynette >

အင်္ဂလိပ် (diminutival)

 
 
 
 
 
 
 
Linette >

အင်္ဂလိပ်

 
 
 
 
 
 
 
Linnet >

အင်္ဂလိပ် (ရှားပါးသော)

 
 
 
 
 
 
 
Linnette >

အင်္ဂလိပ် (ရှားပါးသော)

 
 
 
 
 
 
 
Lynnette >

အင်္ဂလိပ်

 
 
 
 
 
 
Lynna >

အင်္ဂလိပ် (ရှားပါးသော)

 
 
 
 
 
 
Lynne >

အင်္ဂလိပ်

 
 
 
 
 
 
Lynnette >

အင်္ဂလိပ် (diminutival)

 
 
 
 
Linda >

ဒတျချြ

 
 
 
 
Linda >

ဂျာမန်

 
 
 
 
Linda >

အီတလီ

 
 
 
 
Linda >

ဆွီဒင်

 
 
 
 
 
လင်း >

ဆွီဒင် (အတိုပုံစံ)

 
 
 
 
Linda >

နျော

 
 
 
 
 
လင်း >

နျော (အတိုပုံစံ)

 
 
 
 
Linda >

ဒိန်းမတ်

 
 
 
 
Linda >

လန်

 
 
 
 
Linda >

ပြင်သစ်

 
 
 
 
Linda >

အံ

 
 
 
 
Linda >

ဖင်လန်

 
 
 
 
Linda >

ဟနျဂရေီ

 
 
 
 
Linda >

ခကျြခကျြ

 
 
 
 
Linda >

စလိုဗကျ

ပထမဦးဆုံးနာမတျော၏အပြည့်အဝသစ်ပင် လင်း, လမ်း 3

ဂဒလမာ >

သမ္မာကျမ်းစာနှင့်စပ်ဆိုင်သော ဂရိ

 
 
ဂဒလမာ >

သမ္မာကျမ်းစာနှင့်စပ်ဆိုင်သော လက်တင်

 
 
 
Madailéin >

အိုငျးရစျ

 
 
 
Madalena >

ပေါ်တူဂီ

 
 
 
 
မက်ဒါ >

ပေါ်တူဂီ (အတိုပုံစံ)

 
 
 
Mădălina >

ရိုမေးနီးယား

 
 
 
Maddalena >

အီတလီ

 
 
 
 
Lena >

အီတလီ (အတိုပုံစံ)

 
 
 
Madeleine >

ပြင်သစ်

 
 
 
 
Madeleine >

အင်္ဂလိပ်

 
 
 
 
Madeleine >

ဆွီဒင်

 
 
 
 
Madeline >

အင်္ဂလိပ်

 
 
 
 
 
Madalyn >

အင်္ဂလိပ်

 
 
 
 
 
Maddie >

အင်္ဂလိပ် (diminutival)

 
 
 
 
 
Maddy >

အင်္ဂလိပ် (diminutival)

 
 
 
 
 
Madelaine >

အင်္ဂလိပ် (ရှားပါးသော)

 
 
 
 
 
Madelina >

အင်္ဂလိပ် (ရှားပါးသော)

 
 
 
 
 
Madelyn >

အင်္ဂလိပ်

 
 
 
 
 
Madilyn >

အင်္ဂလိပ် (Modern)

 
 
 
 
 
Madlyn >

အင်္ဂလိပ်

 
 
 
 
 
Madoline >

အင်္ဂလိပ် (ရှားပါးသော)

 
 
 
 
Madeline >

ပြင်သစ်

 
 
 
Madelon >

ဒတျချြ

 
 
 
Magali >

Occitan အဘိဓါန်

 
 
 
 
Magali >

ပြင်သစ်

 
 
 
 
 
Magalie >

ပြင်သစ်

 
 
 
ဂဒလမာ >

အင်္ဂလိပ်

 
 
 
မဂ်ဂဒါလေး >

ဟနျဂရေီ

 
 
 
မဂ်ဂဒါလေး >

အရောင်တင်

 
 
 
 
Lena >

အရောင်တင် (အတိုပုံစံ)

 
 
 
 
မက်ဒါ >

အရောင်တင် (အတိုပုံစံ)

 
 
 
မဂ်ဂဒါလေး >

ဂျာမန်

 
 
 
 
Alena >

ဂျာမန် (အတိုပုံစံ)

 
 
 
 
Lena >

ဂျာမန် (အတိုပုံစံ)

 
 
 
 
Leni >

ဂျာမန် (diminutival)

 
 
 
 
မက်ဒါ >

ဂျာမန် (အတိုပုံစံ)

 
 
 
မဂ်ဂဒါလေး >

ဒတျချြ

 
 
 
 
မက်ဒါ >

ဒတျချြ (အတိုပုံစံ)

 
 
 
မဂ်ဂဒါလေး >

ဆွီဒင်

 
 
 
 
Lena >

ဆွီဒင် (အတိုပုံစံ)

 
 
 
 
မက်ဒါ >

ဆွီဒင် (အတိုပုံစံ)

 
 
 
 
Malena >

ဆွီဒင် (အတိုပုံစံ)

 
 
 
 
Malin >

ဆွီဒင် (အတိုပုံစံ)

 
 
 
 
 
လင်း >

ဆွီဒင် (အတိုပုံစံ)

 
 
 
 
 
Malin >

ဖင်လန်

 
 
 
 
 
 
 
Lena >

နျော (အတိုပုံစံ)

 
 
 
 
မက်ဒါ >

နျော (အတိုပုံစံ)

 
 
 
 
Malene >

နျော (အတိုပုံစံ)

 
 
 
 
Malin >

နျော (အတိုပုံစံ)

 
 
 
 
 
လင်း >

နျော (အတိုပုံစံ)

 
 
 
မဂ်ဂဒါလေး >

ဒိန်းမတ်

 
 
 
 
Lena >

ဒိန်းမတ် (အတိုပုံစံ)

 
 
 
 
မက်ဒါ >

ဒိန်းမတ် (အတိုပုံစံ)

 
 
 
 
Malene >

ဒိန်းမတ် (အတိုပုံစံ)

 
 
 
မဂ်ဂဒါလေး >

စပိန်

 
 
 
 
Malena >

စပိန် (အတိုပုံစံ)

 
 
 
မဂ်ဂဒါလေး >

Occitan အဘိဓါန်

 
 
 
 
 
 
 
Alena >

Slovene (အတိုပုံစံ)

 
 
 
 
 
Alenka >

Slovene (diminutival)

 
 
 
 
Majda >

Slovene (အတိုပုံစံ)

 
 
 
မဂ်ဂဒါလေး >

ခကျြခကျြ

 
 
 
 
Alena >

ခကျြခကျြ (အတိုပုံစံ)

 
 
 
 
မက်ဒါ >

ခကျြခကျြ (အတိုပုံစံ)

 
 
 
 
Mahulena >

ခကျြခကျြ

 
 
 
 
 
Malena >

ခကျြခကျြ (အတိုပုံစံ)

 
 
 
မဂ်ဂဒါလေး >

ရိုမေးနီးယား

 
 
 
 
မက်ဒါ >

ရိုမေးနီးယား (အတိုပုံစံ)

 
 
 
မဂ်ဂဒါလေး >

ဖင်လန်

 
 
 
မဂ်ဂဒါလေး >

အင်္ဂလိပ်

 
 
 
 
Lena >

အင်္ဂလိပ် (အတိုပုံစံ)

 
 
 
 
 
Shelena >

အာဖရိကန်အမေရိကန် (ရှားပါးသော) (ပီပီ)

 
 
 
ဂဒလမာ >

ဂျာမန်

 
 
 
 
Lene >

ဂျာမန် (အတိုပုံစံ)

 
 
 
 
Leni >

ဂျာမန် (diminutival),

 
 
 
ဂဒလမာ >

အင်္ဂလိပ်

 
 
 
ဂဒလမာ >

သမ္မာကျမ်းစာနှင့်စပ်ဆိုင်သော

 
 
 
Magdolna >

ဟနျဂရေီ

 
 
 
 
Duci >

ဟနျဂရေီ (diminutival)

 
 
 
Maialen >

Basque အဘိဓါန်

 
 
 
Matleena >

ဖင်လန်

 
 
 
 
Leena >

ဖင်လန် (အတိုပုံစံ)

 
 
Magdalina >

ဟောငျး Church Slavic

 
 
 
မဂ်ဂဒါလေး >

ခကျြခကျြ

 
 
 
 
Lenka >

ခကျြခကျြ (diminutival)

 
 
 
 
မက်ဒါ >

ခကျြခကျြ (အတိုပုံစံ),

 
 
 
မဂ်ဂဒါလေး >

စလိုဗကျ

 
 
 
 
Alena >

စလိုဗကျ (အတိုပုံစံ)

 
 
 
 
Lenka >

စလိုဗကျ (diminutival)

 
 
 
မဂ်ဂဒါလေး >

ဘူဂေးရီးယား

 
 
 
မဂ်ဂဒါလေး >

စီဒိုနီယံ

 
 
 
 
 
 
 
မက်ဒါ >

-Croatian (အတိုပုံစံ)

 
 
 
 
Majda >

-Croatian (အတိုပုံစံ)

 
 
 
 
Manda >

-Croatian (diminutival)

 
 
 
 
 
Mandica >

-Croatian (diminutival)

 
 
 
မဂ်ဂဒါလေး >

ဆားဗီး

 
 
 
 
Manda >

ဆားဗီး (diminutival)

 
 
 
Magdalina >

ဘူဂေးရီးယား

သင့်အမည်နှင့်အမည်သစ်ကိုရသောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ ကအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်!

သို့မဟုတ်
မင်းနာမည်:
သင့်ရဲ့အမညျသ:
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ get

တစ်ဦးပထမဦးဆုံးနာမကိုအမှီ လင်း အကြောင်းပိုမို

လင်း အဓိပ္ပာယ်ကို

လင်း ဘာကိုဆိုလိုသလဲ နာမတျော၏အဓိပ္ပာယ်ကို လင်း ။

 

လင်း ဇာစ်မြစ်

နာမကိုအမှီ လင်း ဘယ်အရပ်ကလာကြသနည်း ပထမအမည်ကို လင်း ၏မူလအစ။

 

လင်း ပထမအမည်ကိုချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်

အခြားဘာသာစကားများ, စာလုံးပေါင်းနှင့်အသံထွက်မျိုးကွဲ, ပထမဦးဆုံးနာမတျော၏အမျိုးသမီးနှင့်အထီးမျိုးကွဲ လင်း ၌ဤပထမဦးဆုံးနာမည်။

 

လင်း အခြားဘာသာစကားများ

Learn ဘယ်လိုပထမအမည်ကို လင်း အခြားတိုင်းပြည်တွင်အခြားသောဘာသာစကားအားဖြင့်ပထမအမည်ကိုမှကိုက်ညီ။

 

လင်း စီရင်ဖို့ကိုဘယ်လို

သင်ဘယ်လို လင်း စီရင်သလဲ? လင်း စီရင်ဖို့ကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေ။ လင်း ၏အသံထွက်

 

လင်း compatibility

လင်း Compatibility ကိုစမ်းသပ်။

 

လင်း compatibility

လင်း Compatibility ကိုစမ်းသပ်။

 

နာမည်မျိုးရိုးအမည်စာရင်း လင်း

နာမည်မျိုးရိုးအမည်စာရင်း လင်း